ائلچین

تورک دیلی و ادبیاتی

Görogly eposy PDF

+0 بگندیم

کیتاب یوکله   Görogly
Eposy

Türkmen halkynyň gahrymançylykly dessany

Yüklə-یوکله

آچار سؤزلر : تورکمنجه, تورکمن, کتاب, دستان, تورک دونیاسی, کور اوغلو,